پرسنل محترم  شاغل و بازنشسته كه در مدت زمان فعال بودن سامانه ثبت نام استخرها اقدام به ثبت نام استخر ننموده اند ميتوانند به دفتر مركزي شركت واقع در بلوار شفق ,و يا به  دفترامور ورزشي شركت واقع در ذوب آهن جنب باند هليكوپتر مراجعه  تا در خصوص ثبت نام  ايشان اقدام گردد مدارك لازم جهت ثبت نام :1 - كارت پرسنلي 2 - اصل شناسنامه 3 - عكس 4*3

جهت واريز هزينه ثبت نام استخر ها به ازاء هر نفر 000/260ريال  شماره حساب  5931857295بانك ملت .

تاريخ و نحوه توزيع كارتهاي استخر : پرسنل شاغل ميتوانند از تاريخ 3/4/96 همه روزه به دفتر امور ورزشي ذوب آهن ( جنب باند هليكوپتر ) مراجعه و نسبت به  دريافت كارت خود اقدام نمايند . تاريخ شروع بكار استخرها  10/4/1396 ميباشد .

 

1396 © مدیریت فن آوری اطلاعات و سیستم های شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش