قابل توجه پرسنل محترم شاغل و بازنشسته  درخصوص استخر هاي استيجاري سال 1396

1- با عنايت به تعطيلي استخر ايثار پرسنل محترم دارنده كارت استخر فوق ميتوانند  از سانسهاي اسختر ساحل جي روزهاي پنجشنبه جهت بانوان و يكشنبه جهت آقايان استفاده نمايند .

2-  جهت رفاه و استفاده بهينه از استخر تختي زرين شهر پرسنل دانده كارت استخر مذكور ميتواننده به سانسهاي اضافه شده روزهاي  جمعه و چهارشنبه جهت آقايان و شنبه و دوشنبه جهت بانوان انتقال يابند .

3- جهت رفاه و استفاده بهينه از استخر آزادي امير حمزه پرسنل دارنده كارت  استخر مذكور ميتوانند به سانسهاي اضافه شده  جمعه جهت آقايان و چهارشنبه جهت بانوان انتقال يابند .

 

 

1396 © مدیریت فن آوری اطلاعات و سیستم های شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش