قابل توجه همکاران محترم شاغل و بازنشسته

با توجه به اعلام کتبی استخر مروارید اصفهان مبنی بر تعمیرات داخلی ، ثبت نام کنندگان این استخر میتوانند طی هفته جاری تا پایان تعمیرات از استخرهای ذیل استفاده نمایند .

آقایان محترم می توانند طی روزهای جمعه هفته از ساعت 18 الی 19/15 به استخر ایثار اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی -پشت باغ کاشفی مراجعه نمایند .

بانوان محترم می توانند طی روزهای پنجشنبه هفته از ساعت 10 الی 11 به استخر ساحل جی واقع در خیابان جی - بعد از خیابان پروین مراجعه نمایند .

با عنایت به تعطیل شدن استخر کوثر ملک شهر ، ثبت نام کنندگان این استخر می توانند با در دست داشتن کارت استخر خود طبق گراف ذیل به استخر قصرموج خانه اصفهان مراجعه نمایند .

سانس شنبه آقایان در روزهای پنجشنبه از ساعت 16/30 الی 17/30 بعد از ظهر

سانس یکشنبه آقایان در روزهای جمعه از ساعت 18 الی 19 بعد از ظهر

سانسهای شنبه و یکشنبه بانوان در روزهای شنبه از ساعت 8 الی 9 صبح

 

1395 © مدیریت فن آوری اطلاعات و سیستم های شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش